Privacy NL

Recht op beperking van de verwerkingU heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bijons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.Recht op overdraagbaarheidU heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onzecontactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordtingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wijhebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheidkunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling vandatabestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.Recht van bezwaar en overige rechtenU heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ofin opdracht van Karperbungalow.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken inafwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën vangegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te wordenonderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van meningdat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.CookiesGoogle AnalyticsVia onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wijgebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dezeverwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wijverzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie insamenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Googlegebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.Cookies van derde partijenIn het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in dezeprivacyverklaring. Wijzigingen in het privacybeleidWij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meestrecente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens metbetrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.ContactgegevensKarperbungalow.nlZandkamp 241HooglandNederlandT (061) 678-8535E info@karperbungalow.nlContactpersoon voor privacyzakenMadeleine Turksma