Algemene voorwaarden NL

Sluit het venster door onderaan op sluiten te klikken.
Met huurder worden in deze voorwaarden ook alle medehuurders bedoeld.Boeking en (aan)betaling 1.Onmiddellijk nadat een boeking bij ons is binnengekomen ontvangt huurder een ontvangstbevestiging per Email. 2.De boeking definitief en bindend voor beide partijen. Bij boekingen die moeten worden overgemaakt dient de betaling binnen 10 dagen op onze rekening te staan o.v.v. uw reserveringsnummer. Is de betaling niet volledig of niet op de juiste wijze gedaan hebben we het recht de reservering als door huurder geannuleerd te beschouwen (zie v.w.b. de rechten op restitutie hieronder bij “Annulering”) gereserveerde data weer vrij te geven voor nieuwe boekingen. 3.Als er geen schades zijn te verrekenen (zie verderop bij “Borg”) wordt het volledige bedrag van de borg binnen 14 werkdagen na afloop van het verblijf in onze vakantiewoning gerestitueerd.4.Bij een boeking dient huurder direct het gehele factuurbedrag+de €100 borg te voldoen. Deze bedragen dienen voor de aanvangsdatum van het verblijf op onze rekening te zijn bijgeschreven. 5.Met een boeking en of betaling geeft de huurder tevens aan dat hij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze algemene huurvoorwaarden en deze goed heeft begrepen. Deze voorwaarden staan u vooraf ter beschikking. 6.Bij niet tijdige en/of volledige betaling van de verschuldigde bedragen overeenkomstig deze voorwaarden hebben we het recht uw boeking zonder ingebrekestelling en/of tussenkomst van de rechter terstond te annuleren zonder dat hiervoor recht op restitutie van ontvangen betalingen waaronder de betaalde borg bestaat. 7.Als zonder kennisgeving geen der huurders om 12:00 uur op de dag na aanvang van de boekingsperiode verschenen is beschouwen we dit als een annulering door de huurder en geven we de resterende data weer vrij voor nieuwe boekingen. 8.We behouden ons het recht voor om reserveringsaanvragen zonder opgaaf van redenen te weigeren of de borg te verhogen bij verhuur onder de leeftijd van 21 jaar. 9.Indien wij door overmacht de gesloten huurovereenkomst niet kunnen nakomen zijn we tot restitutie van de reeds door huurder betaalde bedragen verplicht. Onder overmacht wordt in dit verband verstaan: of het verloren gaan van de woning door storm brand aardbeving overstroming of verkoop van de vakantiewoning door de eigenaar. of het in onbruik raken van de woning door molest. Borg Zoals hierboven aangegeven dient de huurder een borgsom van € 100 – te voldoen. Bij schade niet het gevolg van normaal gebruik of slijtage dan wel verlies c.q. het niet correct achterlaten van de vakantiewoning kunnen daarvan aanvullende (schoonmaak)kosten worden ingehouden. Dit ontslaat de huurder echter niet van zijn aansprakelijkheid voor schades en/of verlies welke niet uit de borg kunnen worden verhaald. De huurder blijft namelijk volledig aansprakelijk ook voor zijn medehuurders voor welke schade dan ook die direct of indirect door zijn toedoen of nalaten is ontstaan alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enige zaak die hij onder zich heeft. Wij houden ons het recht voor om afzonderlijke medegebruikers aansprakelijk te stellen. Annulering 1.tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 100% van de betaalde huursom (exclusief de borg) gerestitueerd. 2.tussen 6 en 4 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de betaalde huursom (exclusief de borg) gerestitueerd. 3.tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 25% van de betaalde huursom (exclusief de borg) gerestitueerd. 4.binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode wordt niets gerestitueerd. We adviseren u derhalve een annuleringsverzekering af te sluiten. Omvang van de huurovereenkomst 1.Ook in geval u uw eigen beddengoed meeneemt: gebruik van een hoeslaken dekbedhoes en kussensloop is verplicht. Alle bedden beschikken over éénpersoons- matrassen met beschermhoes dekbed en kussen (ook het 2-persoonsbed op de begane grond). 2.U mag het gehuurde 1.niet aan derden in huur of bruikleen afstaan. 2.uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken en daarin geen beroep of bedrijf uitoefenen. 3.Zonder uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming van de verhuurder is verblijf van meer dan 8 personen in -of op het erf van- de woning niet toegestaan. Uitzondering is een kind jonger dan 3 jaar waarvoor een pakket met campingbedje+kinderbedlinnen kinderstoel en kinderbadje kan worden gereserveerd. Overnachtingen zijn uitsluitend toegestaan aan de personen die op het boekingsformulier staan vermeld (in geval van overtreding is huurder in ieder geval per ongeoorloofd persoon 15% van de huurprijs verschuldigd). Bovendien kan de huurovereenkomst in beide gevallen ter beslissing aan de verhuurder- als beëindigd worden beschouwd. De woning dient in dat geval terstond overeenkomstig de voorwaarden van een normale beëindiging van de huurtermijn aan de verhuurder te worden opgeleverd. 4.Huurder ontvangt nadat deze bij ons zijn vakantie heeft geboekt uiterlijk 14 dagen voor aankomst (of per ommegaande als sprake is van een last-minute boeking) van ons een voucher met de gegevens van de boeking en instructies betreffende het verkrijgen en weer inleveren van sleutels slagboom- en zwembadkaarten. Deze voucher is een waardedocument en wordt slechts éénmalig per email verstrekt. Huurder mag deze net zo vaak kopiëren als gewenst. Echter voor de gevolgen van het niet kunnen overleggen van de voucher kan huurder ons niet aansprakelijk stellen. 5.De huurperiode van de bungalow loopt telkens van 15:00 uur op de dag van aankomst tot 10:00 uur op de dag van vertrek. Uiterlijk op dit tijdstip van vertrek dient huurder de sleutels van de vakantiewoning evenals de slagboomkaart en zwembadkaarten weer in te hebben geleverd overeenkomstig de instructies op de voucher. Wenst men eerder te vertrekken dient men dit telefonisch (zie het telefoonnummer links op deze website) te melden. Er zal dan aangegeven worden hoe in dat geval te handelen. 6.Roken en huisdieren zijn in onze vakantiewoningen niet toegestaan. 7.Ook is het niet toegestaan wijzigingen in het menu van de televisie aan te brengen. 8.Indien huurder of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit deze voorwaarden ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van ons niet kan worden verlangd dat de verhuur wordt voortgezet hebben wij of onze waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en verdere toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Dit zonder verplicht te kunnen worden tot restitutie van (een gedeelte van) het ontvangen huurbedrag. Hiertoe behoort met nadruk het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig veroorzaken van overlast op het Parc! 9.We verplichten ons om de vakantiewoning in optimale staat schoon en netjes aan huurder ter beschikking te stellen. Ondanks alle zorg kan er echter altijd iets zijn dat aan onze aandacht is ontsnapt. Huurder dient de vakantiewoning daarom bij aankomst te controleren op schades en/of ontbrekende zaken (een inventarislijst is in de infomap opgenomen) en onvolkomenheden zo spoedig mogelijk doch in ieder geval uiterlijk om 12:00 uur op de dag na aankomst bij ons te melden. 10.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade (van welke aard ook) als gevolg van en/of samenhangend met uw verblijf op Parc Emslandermeer waaronder: Diefstal verlies of beschadiging van uw eigendommen Ongevallen of letsel tijdens of ten gevolge van uw verblijf Het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur nutsvoorzieningen en of voorzieningen van het park Kosten voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de vakantiewoning tengevolge van vertraging Enige verstoring wijziging of verhindering van het verblijf van de klant indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten onze wil calamiteiten in welke vorm dan ook die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen 11.Ook zijn wij niet aansprakelijk voor mondelinge of telefonisch verstrekte inlichtingen door derden evenals voor overlast door bouw- of straatwerkzaamheden buiten ons terrein. 12.Onze aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen en te allen tijde tot ten hoogste het bedrag van de betaalde huursom (inclusief borg). 13.Huurder zal zich voldoende rekenschap geven van de praktische zaken die hem bij aankomst op schrift ter beschikking worden gesteld. Dit betreft aanwijzingen betreffende het gebruik van de woning instructies ten behoeve van legionellapreventie bij aankomst alsmede het melden van eventueel ontbrekende zaken en schades. 14.Huurder is ten volle en hoofdelijk aansprakelijk voor schade aan het gehuurde door zijn toedoen of nalatigheid ontstaan 15.Eventuele schades dienen zo spoedig mogelijk aan ons te worden gemeld. We zullen daarop in huurdersbelang ons belang en in het belang van de volgende gasten actie ondernemen. Dit kan veel ongemakken en nawerk voorkomen. 16.We hebben het recht de vakantiewoning gedurende de verhuurperiode te inspecteren alsmede te controleren of de aanwezige huurders in overeenstemming zijn met de op het boekingsformulier vermelde personen. 17.Het verplaatsen van kasten en bedden evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binneninventaris -behalve natuurlijk serviesgoed glazen en bestek voor een maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan. Het al dan niet tijdelijk meenemen van enig deel van de binnen- of buiteninventaris (waaronder ook serviesgoed glazen en bestek) naar een andere woning op of buiten het park is niet toegestaan. 18.De vakantiewoning dient overeenkomstig de aanwijzingen op het bij aankomst verstrekte formulier met praktische informatie in nette staat te worden achtergelaten. 19.Vergeten voorwerpen worden gedurende een maand na afloop van het verblijf door ons bewaard. Worden deze niet binnen die periode bij ons opgevraagd mogen we ervan uitgaan dat huurder van het terugkrijgen daarvan afziet. De te maken kosten voor verzendklaar maken en ter postbezorging (voor een pakketje € 10 –) en verzending komen voor rekening van huurder en moeten vooraf binnen 14 dagen nadat bij ons het verzoek daartoe is binnengekomen worden voldaan. Is dat niet het geval dan mogen we er alsnog van uitgaan dat huurder afziet van zijn rechten. Internet Onze vakantiewoning beschikt over internet. Dit betreft een standaard internetverbinding. U bent vrij daarvan wel of niet gebruik te maken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele Storingen in de doorgifte van het signaal Nadelige gevolgen die gebruik voor U zou kunnen hebben zoals virussen spam etcOm Uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen hebben we de verbinding optimaal versleuteld (WPA2) en van een wachtwoord voorzien. U bent echter zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop U met dit wachtwoord omgaat. Klachten Ondanks onze goede zorgen kan het zijn dat huurder als gast een klacht heeft over onze woning of over het Parc. In alle gevallen dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen zodat we de kans hebben één en ander zo goed mogelijk op te lossen. Mocht de klacht desondanks niet tot tevredenheid zijn opgelost dan kan huurder tot uiterlijk 2 weken na afloop van zijn verblijf bij ons reclameren via het contactformulier op deze site. We zullen van onze kant alle mogelijk moeite doen alsnog tot een oplossing te komen. In geval van bemiddeling kunnen wij U doorverwijzen naar de eigenaar cq verhuurder. Parkreglement 1.Hinderlijk muziek of lawaai maken of op andere wijze andere gebruikers overlast bezorgen is uiteraard te allen tijde verboden maar daarnaast geldt van 22:30 uur tot 8:00 uur op Parc Emslandermeer absolute nachtrust. 2.Balspelen zijn alleen toegestaan op de daarvoor bestemde speelveldjes en -plaatsen. 3.Het is op het Parc niet toegestaan open vuur te gebruiken anders dan in vuurkorven BBQ’s of daarmee vergelijkbare voorzieningen. Tijdens zeer droge periodes zijn ook deze verboden. 4.Bezoekers dienen hun auto op de parkeerplaatsen voor de slagboom of bij het hoofdgebouw te parkeren. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van z’n gasten op het Parc en in het hoofdgebouw. 5.het plaatsen van caravans campers en (party)tenten is op het Parc of bij de vakantiewoningen niet toegestaan. Dit geldt ook voor het parkeren bij de slagboom of op de parkeerplaatsen bij het hoofdgebouw. 6.het wegenverkeersreglement is ook op Parc Emslandermeer van toepassing. De maximum snelheid bedraagt 15 km/u. en geldt ook voor de weg naar en bij het hoofdgebouw. 7.Gebruik van motorboten is op de binnenmeren niet toegestaan wel op de kanalen en de surfplas. 8.Vissen op de binnenmeren van het Parc is alleen toegestaan met een persoonsgebonden toestemming welke is te verkrijgen bij de receptie. De voorwaarden hebben we in onze Infomap opgenomen. 9.Op het Parc zijn voor alle huurders de RECRON-voorwaarden van toepassing De laatste versie kunt u vinden bij de receptie het Parkregelment kunt u ook vinden aan de achterzijde van het bord met de plattegrond links van de ingang van het park. Toepasselijk Recht. Hoewel huurder en verhuurder zich tot het uiterste zullen inspannen een eventueel geschil in onderling overleg op te lossen is op de huurovereenkomst in voorkomende gevallen Nederlands recht van toepassing ook indien een huurder in het buitenland woont. Tenzij de wet anders voorschrijft is uitsluitend de rechter in de regio Groningen tot behandeling bevoegd. Disclaimer betreffende onze website We hebben de informatie op onze website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en doen ons uiterste best om deze aan de actualiteit aan te passen. Voor eventuele fouten in onze of door derden opgegeven informatie veranderingen waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht dan wel typefouten waar dan ook kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. Bij de beschrijving van het park en van het vakantiehuis is vermeld welke voorzieningen zoal aanwezig zijn (niet uitputtend). Een aantal zijn seizoensgebonden voor sommige moet extra worden betaald andere zijn bij de prijs inbegrepen.

Deze gegevens kunnen aan verandering onderhevig zijn zoals ook geldt voor de beschrijving van de omgeving en uitstapjes. De afgebeelde foto’s zijn zowel eigengemaakte foto’s foto’s van derden als gekozen impressies. Vermelde afstanden zijn een zo goed mogelijke indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor al deze zaken geldt: huurder kan ons kort voor zijn verblijf om actuele informatie vragen. Indien nodig zullen we proberen na te gaan hoe de feitelijke situatie is. Slotbepaling Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele ongeldig zijn dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden niet. De verhuurder zal in bovenstaand geval deze voorwaarden vervangen door geldige voorwaarden van gelijke strekking.

'